Skip to main content

Babel


Babel

Ishe vanoparadzanisa vanhu vaimbotenda zvavo magumo akapindirana nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.

Dzimwe nguva, imhaka yekuti, seyeredzi dzinopenya dzinovhenekera iro rakasviba denga revamwe hupenyu, ivo vaifanira kushanda sechiedza cheparamu yavo kwenguva pfupi.

Vamwe vanotsauswa kuburikidza nechinangwa cheumwari chakasarudzika.

Ivo vanofanirwa kupesana kwechinguva, kureba kwenguva sekusajeka uye kusingagumi senge chirevo chezwi pacharo, kuitira kuti vazvikure ivo pachavo sekurehwa kwavo, kuti vafambe vachienderera mberi nenzira yavo yekuzvisarudzira, pane chikamu yerwendo iyo yaigona kungotorwa yega.

Vanobva vasangana zvakare, mune ramangwana, mabasa avo vega akapedzwa, vakagadzirira uye vachishuwira kubatana zvakare mukubatana uye nerudo kubatana.

Ini handina zano rekuti redu, ikozvino rangu nerako, ramangwana rakamira sei, asi ndinonamata kuti tisangane zvakare.

Ndatenda nekundiratidza kwandiri kuti zvakanaka zvichiripo mune ino nyonganiso, inoodza moyo isina nyika.

Ndakakuda ipapo, ndinokuda izvozvi, uye ndichagara ndichikuda nguva dzose.

Popular posts from this blog

Frostbite

I often feel apart from the world. I enjoy it, partake in it, and have connections within its borders, but I am not of it. Truth is that I can't relate to the vast majority of people. Like seeing a flop at a poker table, Ive just become intimately attuned with a variety of social situations and the nuances they require. Admittedly, and indeed surprisingly to some to whom I never waste my breath, I tend to be very commanding and articulate in conversation. I can converse on a variety of topics with nimble comfort, and set the focus of my attention at ease rather quickly. Im particularly adept at engaging strangers in conversation, breaking them from their reveries, then gleaning what I need from them. On a whole Im very Machiavellian, and I harbor no shame about this side of my nature. The world turned its back on me years ago, so I have no qualms about using its denizens for my own gain when they've proven themselves sufficiently immoral and ill-mannered. From the perspective

Pledge And Honor

Pledge And Honor Pledge and honor/ The depths I've longed for/ Forever calmer/ Than relentless ardor/ I'm dead and wrong for/ The last time, perplexed and caught up/ In senseless constructs/ That rend and harm the/ Heaven on Earth/ I've bled and fought for/ I'll sever all the/ Ties to majesty/ Cause lies are trapping me/ I might've slandered these/ People, but try imagining/ The slice of ravishing/ Paradise I'm handling/ As the strife and pandering/ To vile tampering/ Legions wont be lined up granting me/ Vital amnesty/ I'm tired, answer me/ Why the savage seas/ Stay reliant on trapping me/ Miles and cramped beliefs/ Are a style I'm banishing/ Because if they like attacking me/ Theyd better find a patch of free/ Land, froze stiff and very/ Ready for an obituary/ Slow crisp and airy/ Notice this is wary/ As I close in and bury/ Your motions for clearing/ Broken despairing/ As the oceans ensnaring/

Crystal Lake

Crystal Lake I'm begging you to let me immolate/ This is straight/ From the heart because this inner pain/ Won't dissipate/ I'm lifting weights/ With every bitter day/ Because this hidden angst/ Fuck, it simply weighs/ Too much for me to mitigate/ What I'm feeling, to be alone, a risk to take/ I'm in a pickle late-/ Ly, as I sit and wait/ On a phone call from a certain little name/ That will never hit the stained/ Glass, so I rip and rage/ Against myself, against the strain/ Of this mistake/ And with that one, the ripples graze/ Across the surface of the crystal lake/ Of my mind, the crypt I lay/ In is of my own building, I fell in, tripped and splayed/ Out on the concrete/ All these/ Haunting/ Images come back to taunt me/ I'm wanting/ The past to arm me/ With calm things/ Palm me/ In your hand baby and stop me/ From washing/ Away these thoughts each/ Night with whiskey and oxy/ I'm falling/ Darkly/ Into the halls